Condicions de garantia de Actiu informatica


  1. El Client, a partir de la recepció del Producte, podrà reclamar per les deficiències d'aquest per motius de fàbrica o muntatge, i fins acabada la durada determinada en la factura.
  2. Si Actiu informatica rep un Producte per a reparar, i es comprova que el seu funcionament és correcte, es retornarà al Client a ports deguts, més un càrrec de costos per comprovació.
  3. Per la seva condició d'intermediari, la Garantia que cobreix el Producte entregat al Client es limita a l'extesa pel seu proveïdor a Actiu informatica. Aquesta Garantia només cobreix les imperfeccions físiques del suport material. La intervenció de Actiu informatica es limita únicament al canvi simple de les peces defectuoses, sempre i quan la Garantia del proveïdor de Actiu informatica prevegui tal mesura, i siguin disponibles existències de tals peces.
  4. La Garantia s'aplica sempre i quan el Producte que s'entrega al Client, sigui utilitzat sota les condicions normals d'explotació, tals com les que es descriuen en els catàlegs, en les instruccions i en els manuals posats a disposició de l'usuari.
  5. Actiu informatica no està obligada a indemnitzar l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del Producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als bens aliens al Producte, pèrdues de benefici o lucre cesant, danys que provenen o provinguin d'un deteriorament, o pèrdues de dades gravades per l'usuari.
  6. Actiu informatica assumeix els ports en ambdós sentits en cas de que el Producte sigui defectuós en el moment d'entrega.
  7. Actiu informatica assumeix els ports de tornada per a Productes defectuosos dins del període i condicions de Garantia, així com la tramitació d'aquesta.
  8. El distribuïdor no inclou dins de la Garantia el cost dels ports d'enviament del material per a la seva reparació.
  9. Si el Client prova l'existència d'un incompliment o compliment defectuós del Contracte, imputable a Actiu informatica, s'acorda expressament que la indemnització de danys i l'abonament d'interessos que correspondria pagar a Actiu informatica sigui substituït per l'entrega d'una quantitat de diners equivalent al preu del Producte objecte de la venda.
  10. Com a Producte o Productes garantits, han de ser identificables els descrits en la factura emesa per Actiu informatica.

Enviar missatge a Actiu informatica Pàgina principal de Actiu informatica