Condicions de venda i servei d'Actiu informatica Document actualitzat el 08-04-2000

 1. Quan en qualsevol documentaciˇ, comanda, albarÓ, factura, rebut, contracte o en aquest dossier s'anomena l'anagrama Actiu informatica o Agnal InformÓtica, es representa a Narc!s Garc!a 1anga, amb CIF/NIF 40446867X (E).

 2. El Client es compromet a no distribu´r ni reprodu´r total o parcialment per qualsevol mitjÓ la documentaciˇ facilitada amb la seva compra.

 3. El Client accepta les condicions de venda des que aquest realitza la comanda del material.

 4. Se suposarÓ que qualsevol persona que actui en nom del Client, ja sigui un encarregat, un colĚlaborador, etc., Ús representant del mateix i tÚ poders suficients per a actuar com a tal.

 5. En la factura dels Productes que Actiu informatica emeti, es prendrÓ com a base les tarifes en vigor en el moment del seu subministrament, amb independencia del preu indicat amb anterioritat.

 6. Els terminis acordats amb el Client per a l'entrega dels Productes, no sˇn vinculants per a Actiu informatica.

 7. Excepte que s'acordi expressament per escrit amb Actiu informatica, el Client no tindrÓ dret a solĚlicitar l'anulaciˇ d'una comanda o qualsevol indemnitzaciˇ en el cas que es produeixi un retrÓs en l'entrega dels Productes, degut a circumstÓncies alienes a la voluntat de Actiu informatica.

 8. El Client no podrÓ negar-se a pagar el preu dels Productes ja entregats quan es produeixi, per part de Actiu informatica, el subministre parcial d'una comanda.

 9. El risc per pŔrdua i/o danys es transmet al Client des del moment en quŔ es produeixi l'enviament de la mercaderia al Client, no depenent de Actiu informatica.

 10. ╔s condiciˇ indispensable que en el moment de recepciˇ de la mercaderia s'indiqui, en el propi albarÓ que se signa al transportista, qualsevol incidencia que pugui haver en l'estat de la mateixa o de l'embalatge. TambÚ Ús imprescindible que es comuniqui l'esmentada incidencia a Actiu informatica en un termini mÓxim de 24 hores.

 11. Actiu informatica nomÚs acceptarÓ la devoluciˇ dels Productes si es donen les segŘents circumstÓncies:
  1. Que Actiu informatica, prŔviament, ho hagi acordat per escrit.
  2. Que el Client retorni els Productes en el mateix estat (no desprecintat i no ja instalĚlat) en quŔ li fou entregat i en el seu embalatge d'origen sense inscripciˇ del Client, i tot amb els envoltoris, documentaciˇ i programari (software) originals.
  3. Que en l'etiqueta de l'enviament aparegui clarament el N║ de factura (o de pressupost si aquesta no s'haguÚs emŔs), per˛ no sobre l'embalatge.

 12. Els drets de propietat intelĚlectual del programari (programes i documentaciˇ) que s'ofereix al Client sˇn de titularitat del fabricant. Al Client se li otorga ˙nica i exclusivament una llicŔncia d'utilitzaciˇ.

 13. El Client estÓ obligat a vetllar per la confidencialitat del programari (software); abstenir-se de modificar el programari (software) ni els components de hardware (maquinÓria); abstenir-se de fabricar imitacions dels esmentats components; permetre que es fabriquin imitacions dels components o d'afavorir tal acciˇ sigui quina sigui la forma.

 14. L'usuari, en qualsevol forma, no podrÓ cedir, concedir o prestar el programari (software), ja sigui a tÝtol onerˇs o gratu´t.

 15. El Client que actua com a intermediari entre Actiu informatica i l'usuari, estÓ obligat a incloure en les seves condicions de venda un parÓgraf en quŔ quedi reflexat el quŔ prŔviament s'ha exposat en els tres apartats anteriors.

 16. Actiu informatica no es responsabilitza de l'eventual violaciˇ de drets de protecciˇ comercial o de drets de propietat intelĚlectual de tercers, en quŔ puguin caure en error els Productes comercialitzats. El Client haurÓ d'informar immediatament Actiu informatica de qualsevol reclamaciˇ per aquest motiu.

 17. El pagament de la factura no estÓ en cap cas subjecte a la instalĚlaciˇ o posta en marxa dels Productes.

 18. Si la factura s'emet, a solicitud del Client, a nom d'un tercer, tan el Client com el tercer queden solidÓriament obligats a respondre del pagament de la mateixa i de la resta d'obligacions que es derivin de les condicions generals i particulars de venda.

 19. Excepte que existeixi un acord exprÚs per escrit entre les parts, la falta de pagament en tot o en part de la factura, a la data del seu venciment, suposarÓ l'aplicaciˇ d'un recÓrrec igual al 3%. Aquest recÓrrec es generarÓ sense necessitat de que Actiu informatica realitzi una reclamaciˇ previa al Client. Produ´da la reclamaciˇ, s'aplicarÓ, a mÚs del recÓrrec, un tipus d'interŔs mensual del 1% per mes de retrÓs. En tot cas, aquesta clÓusula no perjudica l'exigibilitat immediata del deute.

 20. El plaš concedit per al pagament de tots els Productes entregats o comandats (demanats) vencerÓ i no estarÓ Actiu informatica obligada a entregar els Productes, quan es produeixi alguna de les segŘents circumstÓncies:
  1. Una solicitud, per part del Client, d'aplašament del pagament.
  2. Si es descobreix que el Client Ús insolvent.
  3. Si existeix alguna factura venšuda impagada per el Client
  Si es produeix una d'aquestes situacions, Actiu informatica podrÓ exigir immediatament el pagament del preu i resoldre els acords en trÓmit, amb la simple notificaciˇ al Client, mitjanšant una carta certificada, sense que per aix˛ el Client tingui dret a cap indemnitzaciˇ.

 21. Mentre no hagi estat pagat totalment per el Client el preu i totes les quantitats degudes com a conseqŘŔncia del contracte, els Productes es consideraran propietat de Actiu informatica, amb tots els drets inherents a aquesta qualitat.

 22. Fins que Actiu informatica no hagi rebut el pagament total de les sumes a sobre esmentades, el Client serÓ i haurÓ de ser considerat depositari dels Productes, havent de complir amb totes les obligacions que com a tal depositari li corresponen, si bÚ podrÓ usar els Productes amb la diligencia d'un celˇs administrador.
  A mÚs, el Client emmagatzemarÓ els Productes de Actiu informatica apart i, quan per al seu ˙s siguin traslladats del magatzem, haurÓ de marcar-los i identificar-los clarament per a quŔ Actiu informatica els pugui localitzar i distingir-los en tot moment.

 23. La responsabilitat de Actiu informatica es limita en qualsevol circumstancia al valor de la mercancia objecte de la reclamaciˇ.

 24. El Client es compromet a respectar les disposicions legals de control de l'exportaciˇ promulgades per la legislaciˇ de la Uniˇ Europea, i per els seus estats membres en aquest sentit.

 25. El Client es compromet a respectar les restriccions emeses per el fabricant en aquells Productes que no puguin ser utilitzats en un entorn nuclear o en qualsevol altre entorn que pugui suposar un risc. AixÝ mateix, en el cas d'entorns nuclears, militars, quir˛fans o condicionants de la salut en entorns mŔdics, no es podrÓ fer ˙s ni permetre cap risc per part dels Productes excepte en els segŘents casos:
  1. Les especificacions del fabricant admeten el seu ˙s esmentant aquest entorn.
  2. Amb autoritzaciˇ escrita de Actiu informatica.
  El Client es compromet a indemnitzar Actiu informatica pels danys, despeses i costos que Actiu informatica podria patir en cas de tal ˙s en violaciˇ d'aquesta clÓusula i de les restriccions emeses pel fabricant.

 26. Per raons de seguretat, el Client es compromet a guardar, durant un perÝode de cinc anys la llista dels seus propis Clients (amb nom i direcciˇ), especificant les dates en les que s'han produ´t les vendes dels Productes a tercers.

 27. El dret aplicable a aquestes condicions generals de venda, aixÝ com en qualsevol controversia relativa al present contracte, serÓ el dret de l'Estat Espanyol. NomÚs serÓ aplicable la legislaciˇ d'un altre estat si tota la operaciˇ de compravenda s'ha produ´t en aquest altre.
  Qualsevol controversia que es derivi del present contracte se sobmetrÓ exclusivament a la jurisdicciˇ dels Tribunals, on en serÓ vÓlida la traducciˇ a la llengua admesa en aquests.

 28. Com a Producte o Productes venuts, han de ser identificables els descrits en la factura emesa per Actiu informatica.

 29. El Client pot acreditar el pagament e factures emeses per Actiu informatica d'una de les segŘents maneres:
  1. Pagament bancari: rebut emŔs per l'entitat bancÓria
  2. Efectiu ~ metÓlĚlic: rebut de Actiu informatica, signat. O bÚ serveixi la mateixa factura amb la indicaciˇ i signatura.

 30. En el cas de l'estat d'entrega d'un Producte en les dependŔncies de Actiu informatica (aix˛ vol dir, quan el Producte estÓ a l'espera de ser recollit pel Client), Actiu informatica podrÓ cobrar-li el temps de dip˛sit des del dia en quŔ el Client podia recollir el Producte fins el dia en quŔ es fa efectiva la recollida, aplicant la tarifa que Actiu informatica convingui, i amb independŔncia dels imports ja deguts i/o pagats.altres pÓgines recomanades:
-


Contacte Compartir amb igualtatAtribucio Actiu informatica Copyleft Actiu